dilluns, 1 de juny de 2009

dilluns, 11 de maig de 2009

El meu projecte: L'arquitectura mundial a les teves mans

TÍTOL: l’arquitectura mundial a les teves mans!

AGENTS PERSONALS

Aprenents: estudiants d’arquitectura.

Mediador: un professor de l’assignatura de projecte.

TECNOLOGIA MEDIADORA

· Ordinador amb connexió a Internet ADSL.

· Processador de bases de dades: Microsoft Office Access

DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA DE PARTENÇA

Estructura: la tasca està ben estructurada, amb una situació prèvia ben establerta i un objectiu ben definit.

Complexitat: senzilla ja que no intervenen gaires variables que són predictibles i controlables.

Especificat del camp: aquesta activitat està situada dins d’un context determinat i en una situació determinada i està basat en necessitats dels propis alumnes.

PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA ALS APRENENTS

En la carrera d’arquitectura existeix una assignatura comuna en tots els quadrimestre: projectes. Aquesta assignatura consisteix en dissenyar una nova construcció a partir d’uns paràmetres marcats pels docents. Els estudiants s’han adonat que per realitzar correctament aquesta assignatura és important conèixer projectes reals d’arquitectes de totes les èpoques ja que l’arquitectura es construeix a partir de l’arquitectura ja existent.

Una bona manera per veure arquitectura és viatjant però el temps i els recursos econòmics són limitats quan estudies, per aquests motiu, els llibres d’arquitectura s’utilitzen conjuntament amb una nova eina que molts no sabem utilitzar correctament: el google-earth.

Però recordem que existeix un gran patrimoni arquitectònic ja que l’arquitectura ha existit en totes les societats humanes des de l’època prehistòrica (monuments funeraris) fins l’actualitat (edificis que juguen amb l’espai) fet que fa molt feixuc aquesta tasca de buscar els monuments amb el google-earth.

Per aquest motiu, els alumnes s’han plantejat de realitzar una base de dades a on es relacioni els arquitectes més reconeguts mundialment amb les seves obres situades en el google-earth per tal de tenir més eines per realitzar els seus futurs projectes com estudiants i com a futurs arquitectes.

CONTEXT DE L’ACTIVITAT

La primera sessió es realitzarà a l’aula de projectes i la resta de sessions es realitzarà a l’aula d’informàtica de la facultat a on es treballarà en parelles.

CARACTERÍSTIQUES COGNITIVES, EMOCIONALS, ACTITUDINALS, FÍSIQUES MÉS IMPORTANTS DELS APRENENTS

Es tracta d’un grup bastant homogeni de 20 alumnes amb edats a partir de 18 anys amb un coneixement mitjà-alt de les noves tecnologies.

Són alumnes disciplinats que estan acostumats a realitzar tasques amb parella per aconseguir un objectiu comú.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

· C. Metedològiques:

o Saber utilitzar les bases de dades.

o Saber utilitzar el buscador: Google Earth

· C. Personals:

o Integrar la nova eina en el seu treball.

o Saber seleccionar quins arquitectes són més interessants i quines de les seves obres són més rellevants

· C. Comunicatives: comunicar a la resta de companys la nova eina que poden tenir al seu abast per realitzar els seus projectes.

CONTINGUTS

CONCEPTUALS:

· Cercador Google Earth

· Processador de bases de dades: Microsoft office Acces

PROCEDIMENTALS:

· Utilització del cercador Google Earth

· Ús del programa Microsoft office Acces

· Elaboració d’una base de dades

· Saber escollir quins seran les obres i els arquitectes escollits per realitzar la base de dades.

· Inserció de links a on es relacioni cada obra arquitectònica amb la seva situació en el google Earth.

· Saber comunicar l’existència de la feina realitzada.

ACTITUDINALS:

· Interès per realitzar la base de dades.

· Actitud crítica per saber distingir quins arquitectes són representatius de cada època quines són les obres més importants.

· Voler compartir la feina realitzada amb la resta d’estudiants d’arquitectura.

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS

SESSIÓ 1:

Es reuneixen els alumnes amb el docent en una aula de projecte per decidir quina estructura haurà de tenir la base de dades (els camps que es consideren importants) i quins arquitectes hi formaran part.

SESSIÓ 2:

Els alumnes dissenyen la base dades i es reparteixen la feina, és a dir, cada parella d’estudiants tindran uns arquitectes assignats dels quals hauran d’escollir les seves obres més representatives.

SESSIÓ 3i 4:

Els alumnes posen en consens quines obres són les escollides i comencen a realitzar les relacions entre arquitecte, obra i situació en el google Earth.

SESSIÓ 5:

Totes les bases de dades s’unifiquen en una sola i es posa a disposició de tots els alumnes mitjançant l’intranet del campus de la facultat i es dóna l’opció de que tothom que vulgui col·laborar a millorar la base de dades ho pot fer mitjançant un espai creat per poder utilitzar aquesta nova eina.

FONAMENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

La fonamentació psicopedagògica del disseny és significativa ja que segueix els principis marcats per Jonassen:

· Constructiu: es una demanda que sorgeix dels mateixos estudiants que volen ampliar els seus coneixements i les eines que tenen al seu abast per realitzar els seus projectes.

· Intencional: són els mateixos estudiants que decideixen quins continguts són importants i quins no.

· Col:laboratiu: aconsegueix el seu objectiu amb el treball de tots.

· Actiu: són els propis estudiants que realitzen la base de dades i ho obriran a altres estudiants que vulguin col·laborar.

PROCEDIMENTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ

Realitzar una autoavaluació per tal de saber si s’han aconseguit els objectius marcats.

Realitzar una enquesta al forum del campus per observar si la nova eina ha estat ben rebuda pels estudiants d’arquitectura i quins aspectes s’han de millorar.

dilluns, 6 d’abril de 2009

Mapes relacionats


Amb les noves tecnologies he relacionat els dos mapes.

dimarts, 24 de març de 2009

Primeres impressions

Com podeu veure en la primera autoavaluació com en el mapa conceptual la meva percepció, abans de llegir els apunts, era sòcio-deterministade la relació que existia entre societat i tecnologia. Però un cop realitzat el debat de la assignatura i haver llegit la documentació la meva concepció ha canviat cap a un teixit sense costures

Mapa conceptual inical


Quina sort coneixer el programa Cmap Tools per millorar la presentació dels nostres treballs.... no pot haver-hi comparació amb aquest primer mapa conceptual que vaig fer amb el presentat a la síntesi del Debat.

Autoavaluació inicial

TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: _____4_

CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: __9____

TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : ___10_____

DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: __2__

CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: ____9_

DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: ___3__

TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: ___5____

DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: __4____

TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: ___7_____

DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: ___9_____